[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Ludwikowicach Kłodzkich woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-04-2013r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja:


  -   udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności niewydzielonej części nieruchomości, dla której  VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość stanowi działkę nr 92/8 o łącznej pow. 929m2 będącą w użytkowaniu wieczystym do 29-10-2095r., zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość przeznaczonym na cele mieszkalne,  położoną w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej. Suma oszacowania udziału wynosi 67 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 033,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 755,00zł.


  -   udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności niewydzielonej części nieruchomości, dla której  VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość stanowi działkę nr 92/8 o łącznej pow. 929m2 będącą w użytkowaniu wieczystym do 29-10-2095r., zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość przeznaczonym na cele mieszkalne,  położoną w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej . Suma oszacowania udziału wynosi 67 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  45 033,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 755,00zł.
 Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908
Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud

UL. ARMII KRAJOWEJ 4, 57-400 NOWA RUDA
TEL.: 074 8722342
MAIL: NOWA.RUDA.PL

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/54953

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka