[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w m. Borowe i Bieżeń gm. Wręczyca Wielka woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05-09-2013 r. o godz. 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości Borowe i Bieżeń gm. Wręczyca Wielka, działki nr: 79, 897, 914/1  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 104.066,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu City Handlowy O/Opole Nr 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.610,00 , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 12:00 do godziny 14:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 40, tel. 34 324 61 06.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78256

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 104.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka