[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Jastrzębia gmina Ciężkowice woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Arkadiusz Gładysz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 września 2013 roku o godz. 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie  odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działka nr 743/4 o pow. 0,1592 ha położonej w Jastrzębia gm. Ciężkowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 285.881,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 190.587,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.588,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

* informacji dotyczących nr sali w której odbędzie się licytacja przedmiotowej nieruchomości udziela w dniu licytacji Sekretariat Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie ( pokój 17)

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Arkadiusz Gładysz ul. Konarskigo 10, 33-100 Tarnów tel.: 014 6288365 fax.: 014 6288365 mail: tarnow3@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 190.587,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka