[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Nowy Dwór Gdański

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2014r.o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Malborku mającego siedzibę przy ul. Poczty Gdańskiej 19 w sali nr 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Licytacja dotyczy nieruchomości - to jest prawa własności działki gruntowej nr 434 o pow. 00.01.57 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 294m².  

Nieruchomość położona jest w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 19 (dawniej Sikorskiego 3), dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2M/00046186/7.

Suma oszacowania wynosi 653.000,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 435.333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  65.300,00 zł rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku w sekretariacie Wydziału I Cywilnego przy ul. Poczty Gdańskiej 19: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki Kancelaria Komornicza w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa 14, tel. 55 246 28 48, (www.malbork.komornik.pl).

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka