[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Ponik gm. Janów woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2013 r. o godz. 09:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana położonej w miejscowości Ponik gm. Janów w części przy ul. Sosnowej i ul. Łąkowej   posiada założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.571.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.047.533,33 zł. Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 157.130,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych 8403/12. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: City Handlowy O/Opole nr: 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002. 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać ze sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. 

Zgodnie z przepisem art. 976 ust. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabywać nieruchomości tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduję się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy                                                                      
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Jerzy Zając
Kancelaria Komornicza ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

TEL. 034 324-26-56

E-MAIL:CZESTOCHOWA1@KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/66910Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 1.047.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny