[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Mierzynie gmina Rozprza woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej  Mierzyn, 97-340 Rozprza, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działki nr 281, 492, 540, 921, 1119, 1249 o łącznej powierzchni 5,6000 ha, obręb nr 17. Zabudowana część nieruchomości położona jest na działce nr 281, w strefie ścisłej zabudowy miejscowości Mierzyn. Zabudowania stanowią: "stary" jednokondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny, o pow. użytkowej 70,60m2, murowany budynek gospodarczo-inwentarski o pow. użytkowej 87,10m2 zwarty z murowanym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 68,10m2, w zabudowie zwartej murowana stodoła o pow. użytkowej 150,00m2 oraz murowany budynek gospodarczy o pow. użytkowej 49,90m2, "nowy" murowany budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, wolnostojący, o pow. użytkowej 250,88m2, który zrealizowany jest w ok. 47,3%. Część działki ozn. nr 921, o pow. 0,1630ha posiada charakter budowlany, bezpośredni dostęp komunikacyjny z drogi utwardzonej o nawierzchni betonowej. Pozostałe części działek ozn. nr 281, 921 oraz działki o nr 492, 540 i 1119, o łącznej powierzchni 5,00ha, są w całości gruntem rolnym. Działka nr 1249 o pow. 0,15ha stanowi teren leśny porośnięty głównie drzewostanem sosny i olchy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozprza, działki nr 281 i 921 w części frontowej położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, pozostałe części działek nr 281 i 921 oraz działki nr 492, 540 i 1119 znajdują się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej - wysokiej jakości gleb i pozostałych terenów rolniczych. Działka nr 1249 znajduje się w obszarze kompleksu leśnego.

Suma oszacowania wynosi 597 992,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 398 661,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 799,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483

 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 398.661,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka