[Archiwalny] Druga licytacja w Bronowie woj. pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Bronowo , 82-103 Stegna, dla której Sąd Rejonowy W Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 122 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić także   na   konto   komornika:    Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Tadeusz Święcicki

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 26, Malbork, 82-200 Malbork

tel. 552726964 / fax. 552726964

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59409

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 81.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka