[Archiwalny] Drzewica, woj. łódzkie, ul. Braci Kobylańskich - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2015 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Opocznie z siedzibą przy Biernackiego , 26-300 Opoczno, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Braci Kobylańskich 52, 26-340 Drzewica, dla którego Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 89 502,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 126,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKo BP SA O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opocznie

Wiesław Masłowski

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 59C , Opoczno, 26-300 Opoczno

tel. 44 755 33 10 / fax. 44 755 33 10

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202141

 

Numer oferty: L/123/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 67.126,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie