[Archiwalny] Drzonków, woj. wielkopolskie, ul. Romera - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Romera, Drzonków, 66-004 Racula, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość we wtorki od godz. 10-tej do 11-tej. Przelewem może być wpłacona rękojmia najpóźniej do dnia 20 marca 2014r na rachunek komornika nr 74 1020 5402 0000 0502 0113 0764. Suma oszacowania wynosi 482 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 321 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polska 74 1020 5402 0000 0502 0113 0764.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa Obwieszczenie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra telefon: 068 3221907/08; e-mail: zielona.gora1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/18/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 321.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka