[Archiwalny] Duszniki, woj. wielkopolskie, Ceradz DOlny - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Ceradz Dolny , 64-550 Duszniki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składa się z działki o numerze ewidencyjnym 243/37 o powierzchni 1329 m2. Posiada kształt regularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Teren nieruchomości ogrodzony jest jedynie wzdłuż zachodniej granicy działki siatką handlową na słupkach stalowych i jest porośnięty roślinnością ruderalną. Stan zagospodarowania nieruchomości przyjęto jako przeciętny. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: sieć energetyczna (w drodze), sieć wodna (w drodze), sieć gazowa (w drodze), sieć kanalizacyjna (w drodze). Przedmiotowa nieruchomość położona jest na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, przy ul. Akacjowej będącej drogą nieutwardzoną, nieoświetloną o przeciętnym stanie użytkowym i niskim, lokalnym natężeniu ruchu. Otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, działki niezabudowane oraz pola uprawne. W centrum miejscowości znajdują się podstawowe punkty usługowo-handlowe. Dostępność komunikacyjną należy określić jako przeciętną.

Suma oszacowania wynosi 89 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 44 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:50 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202360

Numer oferty: L/115/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 44.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka