[Archiwalny] Dzierzgoń, woj. pomorskie, ul. Traugutta - udział w nieruchomości lokalowej, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2014 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę przy Placu Plebiscytowym 1 w sali nr 214, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości  lokalowej,  położonej: 82-440 Dzierzgoń, ul. Traugutta 10A dla której Sąd Rejonowy Kwidzyn Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 34 432,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 954,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.443,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego z siedzibą w Sztumie przy ul. Mickiewicza 37operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński Kancelaria Komornicza  ul. Mickiewicza 37, 82-400 Sztum tel.: 55 2772896; fax.: 55 2772896; mail: sztum@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123268

 

Numer oferty: L/129/N/02/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 22.954,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie