[Archiwalny] Dzierżoniów, woj. dolnośląskie - lokal użytkowy, II licytacja

Opis

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2014 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 203, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy Bat. Chłopskich, 58-200 Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal niemieszkalny, o pow. 74,70m2, wraz z udziałem 8,96% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 18173. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o powierzchni 63,28; 7,06 i 4,36m2, o wysokości 3,10 – 3,15m. Lokal o charakterze magazynowym, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Do lokalu przynależy strych o powierzchni 170,80 m2 (wejście tylko z lokalu) – co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Dojazd bez ograniczeń, dostęp przez wewnętrzne podwórko. Lokal usytuowany w budynku parterowym położonym na działce.

Suma oszacowania wynosi 72 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 260,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08952700070000198020000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Teresa Marciniak

Kancelaria Komornicza, Świdnicka 38 2A, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów

tel. 748315195 / fax. 748323966

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163016

Numer oferty: L/24/N/09/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 48.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy