[Archiwalny] Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Grodzieńska - lokal mieszkalny (48,65 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika, Ełk, ul.Mickiewicza9B odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. 48,65m2 z przynależną piwnicą o pow. 4,33m2 wraz z udziałem 43/10000 w nieruchomości wspólnej opisanej w KW  położonego: 19-300 Ełk, Grodzieńska 14, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 132 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 375,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest 13 250,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 19 10201332 0000 1102 0620 9938 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz,15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Knornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska Kancelaria Komornicza w Ełku 19-300 Ełk ul. Mickiewicza 9B teł. (87)621-21-1 l,fax(87)739-07-57 e-mail: elizakaminska@interia.pl

 

Numer oferty: L/133/N/12/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 99.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie