[Archiwalny] Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Grodzieńska - lokal mieszkalny (48,65 m² ), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2014 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Grodzieńska 14, 19-300 Ełk, dla którego Sąd Rejonowy Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 132 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 19 10201332 0000 1102 0620 9938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Kamińska Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 9B, Ełk, 19-300 Ełk tel. (87) 621-21-11 / fax. (87) 739-07-57

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126332

Numer oferty: L/186/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 88.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie