[Archiwalny] Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Tuwima - lokal mieszkalny (47,37 m²), II licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu ll-12-2013r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Chopina 6A odbędzie się druga licytacja prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ełku przy ul. J. Tuwima 2 na pierwszej kondygnacji (parterze) , opisanego w księdze wieczystej  wraz z przysługującym udziałem 1051/100000 części w nieruchomości wspólnej opisanej w KW  obejmującej prawo współwłasności działki gruntu nr 1392/25 o obszarze 0,4579 ha, oraz własności części wspólnych budynku i innych urządzeń w tym udziale. Zgodnie z treścią działu I-O księgi wieczystej lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 47,37 m2. Lokal bez piwnicy.

Suma   oszacowania   wynosi  168 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 133,33 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 820,00zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w PKO BP Ełk  78 10204724 0000 3002 0007 4336.

Powyższe wartości są wartościami netto.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ełku Wydział Cywilny, ul. Małeckich 4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk, tel. 87 610 90 40.                                                                                                                                                                        

 

Numer oferty: L/81/N/11/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 112.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie