[Archiwalny] Garbatka, woj. mazowieckie, ul. Pastelowa - budynek mieszkalny (240,00 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2015 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 201 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, dz. ew. nr 31/12 o powierzchni 1200m2, zabudowanej wolnostojącym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej ok. 240m2, na którą składa się 5 sypialni, salon z kominkiem, kuchnia, 2 łazienki, hall, pomieszczenie techniczne, garaż położonej: ul. Pastelowa, Garbatka, 05-506 Lesznowola, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,

Suma   oszacowania   wynosi   1 020 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy  oszacowania i wynosi 680 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 000,00zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki Kancelaria Komornicza w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 25A tel. (22) 7502073, fax: (22)7267495, kom. 501557775 c-mail: piaseczno.radecki@komornik.plwww.komornikwpiasecznic.pl

 

Numer oferty: L/146/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 680.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka