[Archiwalny] Garwolin, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszka Kuźnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2015 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy   Aleja   Legionów   46, 08-400   Garwolin,   pokój  1, odbędzie  się  druga  licytacja  nieruchomości  położonej przy   Garwolin , 08-400 Garwolin, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: z własnością lokalu związany jest udział 7083/320466 części nieruchomości wspólnej położonej Garwolin, gm. Garwolin KW. 

Suma oszacowania wynosi 330 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 220,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 033,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 20 10204476 0000 8002 0269 1301.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 08:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie mieszczącym się pod adresem: Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Agnieszka Kuźnicka

Kancelaria Komornicza, Dobra 3, Garwolin, 08-400 Garwolin

tel. 25 7516919 / fax. 25 7516919

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211879

Numer oferty: L/177/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 220.220,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka