[Archiwalny] Gąski, gm. Warka, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Gąski, 05-660 Warka. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość położona w msc. Gąski  (obręb 0008), gm. Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie obejmująca działkę oznaczoną nr 73/2 o powierzchni 0,2006 ha zabudowaną połową murowanego z cegły budynku mieszkalnego 1,5-kondygnacyjnego z dachem dwuspadowym krytym eternitem falistym o powierzchni zabudowy 90,00 m.kw. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52,  05-600 Grójec tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237763

 

Numer oferty: L/17/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 41.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka