[Archiwalny] Gdańsk, ul.Dąbrowszczaków - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2013 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A85, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy ul.Dąbrowszczaków 24 A, 80-365 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny  usytuowany na IV piętrze budynku położonego w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 24A, o pow. uż. 53,80m2, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju, do którego przynależy piwnica D23 o pow. uż. 4,6m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 85/10.000 części w prawie własności działki nr 53/32 i we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania objętych KW 169405, będących własnością dłużnika Arkadiusza Roberta Kozłowskiego.

Suma oszacowania wynosi 389 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 350,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w kancelarii komornika, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 980,00zł . Z właściwym wyprzedzeniem rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028. Nie należy składać rękojmi w Sądzie, przed licytacją, oraz nie będą akceptowane przelewy rękojmi, których wpływu na rachunek komornik przed licytacją nie zarejestruje.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach: 04.11., 06.11., 08.11. i 12.11.2013r, w godzinach 15.00-15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w dni powszednie, od godz. 8.00 do godz. 15.00 przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w pok. A28, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Suma oszacowania wynosi 389 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

04.11.2013

15:00 - 15:30

06.11.2013

15:00 - 15:30

08.11.2013

15:00 - 15:30

12.11.2013

15:00 - 15:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Bojeczko

Kancelaria Komornicza, ul. Świętopełka 2, Gdańsk, 80-361 Gdańsk

tel. 58 3223144 / fax. 58 3223144

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98842

Numer oferty: L/67/N/10/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 292.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie