[Archiwalny] Gdańsk, woj. pomorskie, ul. Waldorfa - lokal mieszkalny (50,90 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 696/13 ( sprawa główna ) i sprawach egzekucyjnych w dniu 19-03-2015 r. o godz. 10:00 w budynku A sala nr A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 50,90 m2 położonego w Gdańsku, ul. Jerzego Waldorffa 3 na parterze budynku wchodzącego w skład zasobów Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 300.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.000,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelraia Komornicza, Matejki 6,Gdańsk, 80-232 Gdańsk tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-4554.

Numer oferty: L/78/N/02/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 200.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie