[Archiwalny] Gdynia, ul. W.Szefki - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Waleriana Szefki, 81-572 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 33 12405396 1111 0000 5382 0329. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni  Jolanta Tilsa Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 29, Gdyni, 81-411 Gdynia tel. 586615262 / fax. 586615262.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102685

 

Numer oferty: L/23/N/11/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 357.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie