[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie, ul. Fregatowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-10-2015r. o godz. 13:30 w sali 229 Sądu Rejonowego w Gdyni odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, działkę nr 619 położoną 81-578 Gdynia, ul. Fregatowa.

Suma oszacowania wynosi 779 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 584.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Gdyni 63 12405354 1111 0010 4834 3799 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie (po wcześniejszym ustaleniu terminu z komornikiem). Akta egzekucyjne można przeglądać w kancelarii komornika sądowego oraz na tydzień przed licytacją w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga ul. Świętojańska 71/5,  81-389 Gdynia gdynia.bociaga@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/251283

 

 

Numer oferty: L/104/N/09/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 584.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka