[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie, ul. Pontonowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Pontonowa  81-001 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 467 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 350 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.Gdynia 66 1240 5396 1111 0000 5382 3809.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Krzysztof Mówiński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia

tel. 58 6615187 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162893

Numer oferty: L/107/N/08/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 350.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka