[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie, ul. Wiejska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969  Gdynia,   pokój   229,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej przy Wiejska 7, 81-068 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: (Lokal składa się z 2 pokoi (panele na podłogach), łazienki (terrakota i płytki ceramiczne) i kuchni (terrakota). Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym, remontowany i odnawiany na bieżąco, lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. 

Suma oszacowania wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego.

Suma oszacowania wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław BuzderewiczKancelaria Komornicza, Przemysława 4, Gdynia, 81-523 Gdynia  tel. 58 710 35 70 / fax. 58 710 35 70.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206384

 

Numer oferty: L/37/N/03/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 130.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie