[Archiwalny] Gierałtowice, woj. opolskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kędzierzynie-Koźlu   Krzysztof   Gronek   na   podstawie art. 953 kpc  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  w dniu  15-04-2014  o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Główna 10, 47-208 Gierałtowice, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126489

Numer oferty: L/221/N/02/14
Region:
  • opolskie
Cena: 56.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie