[Archiwalny] Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski na podstawie art, 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2013r o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul,Warszawska 28 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 358/3

o   pow. 0,2223 ha zabudowana bud, usługowo-magazynowym (była stolarnia) o pow. użytkowej 414.40 m2. bud. gospodarczym o pow. użytkowej 26,30 m2, bud. magazynowym o pow. użytkowej 251,40 m2. Na działce usytuowano również dwa garaże o konstrukcji stalowej. Nieruchomość ogrodzona - siatka stalowa na słupkach, brama wjazdowa o konstrukcji stalowej, przesuwana, położonej: 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.  Suma oszacowania wynosi 750 600,00 zł,   zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania wynosi 562 950.00zł.

Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 060,00 zł. Rękojmia powinna bvć złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rekoimi. Rękojmie można tiiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA69 12405787 1111 0000 5759 9391 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sadzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na .jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się. jeżeli na dłużniku spoczywa-obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski UL. KOŚCIUSZKI 14, 11-500 GIŻYCKO TEL.: 87 4281643 EMAIL: gizycko@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99692

 

Numer oferty: L/64/N/11/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 562.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny