[Archiwalny] Gliwice, woj. śląskie, ul. Arkońska - lokal mieszkalny (38,65 m²), I licytacja

Opis

komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Irena Radziszewska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-09-2014 r. o godz 13:30 w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 odbędzie się:

                                                                   PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako - lokal mieszkalny  stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Gliwicach przy ul. Arkońskiej. Z własnością lokalu związany jest udział 3/100 części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności wspólnych części budynków objętych księgą wieczystą.

Dla lokalu ustanowiona jest księga wieczysta  prowadzona przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 38,65 m2 położony jest na czwartej kondygnacji (poddaszu) w budynku czterokondygnacyjnym. Struktura pomieszczeń: jeden pokój, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 8,26 m2. Łączna pow. lokalu wraz z piwnicą wynosi 46,91 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  74 000,00 zł  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi : trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 55.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 7.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu lub na rachunek bankowy komornika w Banku PKO BP S.A. o numerze 30 1020 2401 0000 0502 0142 4415 z adnotacją przeznaczenia wpłaty.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydziale II Cywilnym przy ul. Powstańców Warszawy 23 w ciągu tygodnia przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie Wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Irena Radziszewska Kancelaria Komornicza 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15 tel.: (0 32) 238-21-44, fax: (0 32) 332-40-32, www.komornik4.gliwice.pl, email: gliwice4@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164355

 

Numer oferty: L/63/N/09/14
Region:
  • śląskie
Cena: 55.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie