[Archiwalny] Gliwice, woj. śląskie, ul. Olimpijska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszaw 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Olimpijska, 44-100 Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 49,40 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,80 m2 .

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 11 1050 1298 1000 0022 6900 2503.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb Kancelaria Komornicza, Pszczyńska 44a III p, Gliwice, 44-100 Gliwice tel. 32 428-16-00 / fax. 32 2312322.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212436

 

 

Numer oferty: L/156/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 100.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie