[Archiwalny] Głogówko Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie - działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Świecili ul. Kopernika 5/1 (tel. 52 3312665) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Świeciu, sala 24, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej:

Działkę rolną o numerze geodezyjnym 75/13 o powierzchni 3,12 ha położonej: 86-100 Świecie, Głogówko Królewskie, dla której Sad Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 60 600,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 450.00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą_ nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucją i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe i inne informacje na stronie vvmv.swiecie.komornik.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Świecili ul. Kopernika 5/1 (tel. 52 3312665)

Numer oferty: L/20/N/02/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 45.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka