[Archiwalny] Głowno, woj. łódzkie, ul. Swoboda - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgierzu   Czesław   Kosiada   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2013 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Swoboda 8, 95-015 Głowno, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 60 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 466,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada Kancelaria Komornicza, pl. Jana Pawła II 3, Zgierz, 95-100 Zgierz tel. / fax.

 

 

Numer oferty: L/92/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 40.466,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie