[Archiwalny] Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Kościelna - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 54, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościelna 4, 88-140 Gniewkowo, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 33 566,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 174,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 356,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45102015050000000200090126 najpoźniej w dniu  poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Artur Zieliński

Kancelaria Komornicza, Solankowa 7, Inowrocław, 88-100 Inowrocław

tel. 523560110 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210495

Numer oferty: L/135/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 25.174,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie