[Archiwalny] Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie - nieruchomość gruntowa (4461 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11.12.2013r. o godz. 10.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul.Bogedaina 14, sala 129 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie  stanowiącej własność dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech niezabudowanych działek gruntu nr 1883/23, 1884/23 i 1885/23 o łącznej powierzchni 4461 m 2. Położona jest przy ulicy Letniej w Goczałkowicach -Zdroju. Działki tworzą teren w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Letniej poprzez nieutwardzoną działkę gruntu nr 1887/23 zapisaną w księdze wieczystej  w której dłużnicy mają udział we współwłasności w wys. 1/4 części(określenie wartości udziału w działce dojazdowej nie wchodziło do zakresu wyceny). Nieruchomość  jest nieogrodzona, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Większość terenu tj. dz. nr 1884/23 i 1885/23 przeznaczone są w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę zagrodową, natomiast obszar działki nr 1883/23 oznaczony jest jako tereny upraw poIowych, łąk , pastwisk.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:181.333,34 zł

(łącznie) w tym:

działka nr 1883/23 - 20.666,67 zl

działka nr 1884/23 - 84.666,67 zł

działka nr 1885/23 - 76 000,00 zł.

Do działki gruntu nr 1884/23 oraz 1885/23 zostanie doliczony podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo O zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski 43-20D Pszczyna ul. Zdrojowa 2; pszczyna2@komornik.plhttp://www.pszczyna-komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/100544

 

Numer oferty: L/102/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 181.333,34 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka