[Archiwalny] Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Dworcowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy okolice ul. Dworcowej , 87-400 Golub-Dobrzyń, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222352

  

Numer oferty: L/120/N/05/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 91.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka