[Archiwalny] Gostynin, woj. mazowieckie, ul. Bierzewickiej - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, pokój 106, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy ,Gaśno, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Gaśno, zlokalizowanej w gminie Gostynin. Gaśno - to wieś, która graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin i znajduje się w średniej odległości: około 5 km od centrum miasta, a także w średniej odległości: około 700m od drogi krajowej nr 60 oraz około 4km od drogi wojewódzkiej nr 573. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości dominują tereny niezabudowane (porośnięte roślinnością trawiastą oraz częściowo zadrzewione i zakrzewione), ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także budynek mieszkalny jednorodzinny w realizacji oraz staw. W niedalekiej odległości od działki znajdują się nieruchomości z zabudową zagrodową oraz mieszkaniową jednorodzinną, a także większe kompleksy leśne. Działka - niezabudowana, o kształcie wydłużonego równoległoboku i powierzchni 3100m2. Działka porośnięta dziką roślinnością trawiastą z miejscowo występującym zadrzewieniem. Działka nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową. Obecnie dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest na terenie upraw rolnych, pozostałych, wskazanych do zalesień. Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego z garażem oraz zjazdu z drogi powiatowej.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

- nieruchomości położonej przy Bierzewicka, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Wartość rynkowa prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki na której jest zlokalizowany. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny jest zlokalizowany na peryferiach miasta Gostynina, przy ulicy Bierzewickiej. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku stanowią tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, ulica Bierzewicka, a także tereny leśne. Budynek mieszkalny wielorodzinny - podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropami żelbetowymi i płaskim stropodachem krytym papą. Budynek remontowany systemem gospodarczym, obecnie w średnim stanie technicznym. Z własnością lokalu związany jest udział we współużytkowaniu wieczystym. Wyceniany lokal mieszkalny - jest zlokalizowany na I piętrze (ostatnia kondygnacja) i składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. W lokalu znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (obecnie nieużytkowana, lokal ogrzewany za pomocą stalowego piecyka na paliwo stałe), elektryczna. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,54m2. Standard wykończenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest dobry. Budynek przy ul. Bierzewickiej położony jest na działce o numerze ewidencyjnym uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - 79/483.

Suma oszacowania wynosi 155 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 560,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 08 1130 1017 0020 1240 5820 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Ilona Mirowska

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin

tel. 24 2359050 / fax.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157245

Numer oferty: L/19/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 103.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie