[Archiwalny] Grabiny Zameczek, woj. pomorskie, ul. Herbowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2014 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A/1.09A, 80-802 Gdańsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Herbowa, Grabiny Zameczek, 83-022 Suchy Dąb, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka nr 265/4 o pow. 0,7557 ha zabudowana domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 91,54m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 226m2. 

Suma oszacowania wynosi 194 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166346

Numer oferty: L/53/N/09/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 145 725,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka