[Archiwalny] Bytom, woj. śląskie, ul. Krakowska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26/11/2013 o godz,1300 sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się: druga licytacja. Przedmiotem licytacji jest: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w Bytomiu ul. Krakowska, dla którego jest prowadzona księga wieczysta. Z własności lokalu związana jest ułamkowa część: 78/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą suma oszacowania wynosi: 200.051,00 zł, cena wywołania wynosi: 133.367,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 20.005,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego : ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1 42105012301000009099470487

lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc.w związku z art 953 kpc. nieruchomość można oglądać w dniu: 06/11/2013 o godz. 11:00 –po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem

-  akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232 wciągu dwóch tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Wiesław Gaczyński

Kancelaria Komornicza w Bytomiu, ul. Dworcowa 24

Tel. (32) 281-26-12

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99249

Numer oferty: L/37/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 133.367,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie