[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Mastalerza, 86-300 Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA I O. w Grudziądzu 52 12403998 1111 0000 4152 8008.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Alicja Sokołowska

Kancelaria Komornicza, ul.Murowa 59 , Grudziądz, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 46 263 46 / fax. (56) 46 263 46

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161991

Numer oferty: L/33/N/09/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 88.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie