[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. SObieskiego - lokal mieszkalny (35,50 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2014r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy ul.Sikorskiego 19/23 w sali nr 21 odbędzie się

                                                            PIERWSZA LICYTACJA

ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 52, dla którego Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. W/w lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, w jego skład wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój o łącznej powierzchni 35,50m2.

Suma oszacowania wynosi 79 240,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 430,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 930.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Grudziądzu 47 10205040 0000 6502 0025 6123 Rękojmia winna bvć uiszczona w całości najpóźniej w dzień przed licytacja nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 przeglądać w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Groblowej 4/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego. Można także oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska, el.: 56 4611895 fax.: 56 4611895 mail: grudziadz2@komornik.p

 

Numer oferty: L/68/N/09/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 59.430,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie