[Archiwalny] Grzybno, woj. zachodniopomorskie - budynek gospodarczy, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Gryfinie   na   podstawie   art. 953 kpc   podaje   do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się druga licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości położonego przy Grzybno, obręb 0016 74-500 Chojna. 

Suma oszacowania wynosi 83 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 370,00 zł.

Dodatkowe informacje: działka nr 141/39 o pow. 0,6306ha; nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym dla rolnictwa. 

Przystępujący   do   przetargu   zobowiązany   jest   złożyć   rękojmię   w   kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości   -   w gotówce,   którą   należy   wpłacić   w   biurze   komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino tel. 914162979 / fax. 914162979.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231684

 

Numer oferty: L/48/N/08/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 55.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy