[Archiwalny] Hajnówka, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy obręb 5 Hajnówka, 17-200 Hajnówka. 

Suma oszacowania wynosi 204 753,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 502,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 475,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 12405253 1111 0010 5382 8298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski tel. 857305155 / fax. 857305155.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/251693

 

 

Numer oferty: L/69/N/09/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 136.502,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka