[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego przy AL.WOlności w Kowarach woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 26, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza I licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Kowarach, przy al. Wolności, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą. Licytacja   odbędzie   się   w   dniu     21-10-2013 r. o godz. 14:30 w sali nr 109 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 138.850,00 zł. Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 104.137,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 13.885,00 zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Mariusz Kopeć

Kancelaria Komornicza, ul. Sudecka 26, 58-500 Jelenia Góra

tel.: 75 7647025

mail: jelenia.gora1@komornik.pl

www.komornikkopec.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90263

Numer oferty: L/26/N/09/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 104.137,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom