[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego przy ul. 22 Stycznia w Tarnowskich Górach woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 04.10.2013 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 10 odbędzie się: 

PIERWSZA  LICYTACJA 

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej  jako zabudowana działka, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. 22 Stycznia,  stanowiącej własność dłużnika: 

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych  - obręb Lasowice karta mapy nr 1 parc. nr 267/87.

Opis nieruchomości: działka gruntu o pow. 970 m2 zabudowana domem mieszkalnym murowanym o powierzchni użytkowej 139 m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 343.600,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 257.700,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 34.360,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1

tel. (32) 7690825 7336225-27

konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857

www.komornik-tg.pl

Numer oferty: L/2/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 257.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka