[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Glogera w Białej Podlaskiej woj. lubelskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20 22,       21-500 Biała Podlaska, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Glogera, 21-500 Biała Podlaska, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 415 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Kancelaria Komornicza, Sadowa 11 21, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska tel. (83) 3438448 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88155

 

 

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 311.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka