[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Drzewicz gmina Wiskitki woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 18-10-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej   przy    Nowy   Drzewicz,     96-315   Wiskitki,    dla   którego   Sąd   Rejonowy  w  Żyrardowie  V  Wydział Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 921 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 691 272,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 169,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Pruszkowie 37 1050 1924 1000 0090 6542 7982. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza, al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

tel. 22 618 03 83 / fax. 22 618 03 83

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84604

 

Numer oferty: L/29/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 691.272,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie