[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Paliwodzizna gmina Golub-Dobrzyń woj. kujawsko-pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2013r. o godz. 10:40 w Sądzie Rejonowym w Brodnicy Wydział Zamiejscowy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 95/9 o pow. 00.16.75 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 118 m2, położonej: 87-400 Golub-Dobrzyń, Paliwodzizna, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi. 266 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 500,00zł.   Licytant    przystępujący   do    przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy      oszacowania,   to   jest   26 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15 :00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska, Kancelaria Komornicza w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 17 tel. (056) 683-28-02; e-mail: golub@komomik.pl, ogłoszenia o licytacjach: www.łicytacje.komornik.pl

Numer oferty: L/20/N/09/13
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 199.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka