[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego w Soblówce woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.01.2014 o godz 10.00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr 1959/6 o pow 0.1010 ha położonej w Soblówce, przy  Soblówka. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 308.500,00  zł. Kwota wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 231.375,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 30.850,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka 34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31 zywiec@komornik.pl http://komornik.easyisp.pl

  

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 231.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka