[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrówki w Płocku woj.mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2013 o godz. 11:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku Sekcja Egzekucyjna I Wydziału Cywilnego, ul. Kilińskiego 10 B, 09-400 Płock odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Dąbrówki, 09-400 Płock, dla którego Sąd Rejonowy Płock Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 185 351,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 013,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 535,10 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II Oddz. Płock 25 1020 3974 0000 5802 0006 6001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka Kancelaria Komornicza, Grodzka 13, Płock, 09-400 Płock tel. 24 2685470 / fax. 24 2685470.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86968

 

Numer oferty: L/7/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 139.013,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie