[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jordana w Zabrzu woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Jordana 76a, 41-813 Zabrze, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 130 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3-go Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Zbigniew Rudlicki

Kancelaria Komornicza, ul. Puiłaskiego 17, Zabrze, 41-800 Zabrze

tel. 322712945 / fax. 322712945 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87268

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 97.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie