[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kadrowej w Warszawie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 26-09-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kadrowa, 04-426 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 319 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 239 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 46150020801220800004050000. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Marek Polański Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33, Warszawa, 03-728 Warszawa tel. 22 618 03 83 / fax. 22 618 03 83 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87328

  

Numer oferty: L/27/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 239.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie