[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Odkrytej w Warszawie

Opis

                                                                                                       

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 11.10.2013r. o godzinie 11:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 215,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  w Warszawie przy ul. Odkrytej. Dla nieruchomości IX Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 302.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 226.500,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 30.200,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika: PKO BP SA IX O w Warszawie 22102010970000740200841650

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. akt II Co 2679/12)  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ przy ul. Terespolskiej 15a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla warszawy Pragi-Północ Agnieszka Powichrowska Adres kancelarii komornika: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa, tel.: 22 632 14 01; email: warszawa.praga2@komornik.pl

  

Numer oferty: L/15/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 226.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie